Call us toll-free

Quick academic help

Don't let the stress of school get you down! Have your essay written by a professional writer before the deadline arrives.

Calculate the price

Pages:

275 Words

$19,50

Maarten van Rossem is een bekend ..

Maarten van Rossem is een bekend historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Hij presenteerde diverse televisieprogramma's en heeft zijn eigen magazine, de...

07/02/2014 · OPSOMMING
Photo provided by Flickr

VOORSTEL EN UITWERKING VAN DRIE PATRONEN VAN WAAR HEIDSONDERZOEK Voor filosofen is wat is waarheid? een van de eerste filosofische vragen (Karskens 2006). Zo begint bijvoorbeeld de filosofiecursus in het veel verkochte boek De wereld van Sofie met de jacht van filosofen op de waarheid (Gaarder 1996:21). Naast de vraag naar wat waarheid is, is ook een wijze van waarheidsvinding noodzakelijk. Wij onderscheiden in verband met het zelf filosoferen in een klas drie wijzen van waarheidsvinding. Een eerste is om met elkaar in verhalen en gesprekken op zoek te gaan naar waarheid. Een tweede wijze is het zoeken van wetenschappelijke waarheid zoals dit plaatsvindt bij wetenschapsbeoefenaars. En een derde is de (juridische) waarheidsvinding en het waarheidsoordeel ( verdict ) van de rechter (Oakeshott 1975:deel 1). Deze laatste is, zoals Schuyt (2006:117) het omschrijft bij het strafproces, afkomstig uit de Griekse beschaving, waarbij twee partijen aan elkaar gebonden [zijn en blijven], zonder dat ze het conflict en de tegenstellingen hoeven te ontkennen of negeren. Het conflict wordt voorgelegd aan een neutrale, onafhankelijke derde. Wij stellen voor deze drie wijzen van waarheidsvinding de volgende benamingen voor: (1) filosoferen gedefinieerd als verbindende waarheidsvinding of communicatief handelen, (2) filosoferen als toetsende waarheidsvinding, en (3) filosoferen als sic et non debat, waarheidsbevinding en afsluitende uitspraak (waarheidsoordeel). Wij hanteren deze wijzen als ideaaltypen, dat is als heuristisch instrument dat laat zien hoe onze observaties een bepaald vast patroon van denken, begrippen en handelen exemplificeren (vgl. Weber 1972:14). In het vervolg noemen wij deze drie wijzen van waarheidsvinding patronen. In onze analyse van de drie patronen in verband met filosofische werkvormen gaan we uit van een gelijkwaardigheid van de drie patronen; we mengen ons niet in het debat welke de meest effectieve, beste of enig juiste zou zijn. Tabel 1 vergelijkt de drie patronen op: (1) een aantal theoretische kenmerken: Concepten, Methode, Structuur, Denken, Filosofeerstijl en Epistemologie; (2) praktische kenmerken van de lespraktijk: Focus op, Omgeving, Docent en Praktijk (zie ook vergelijking van de verschillende vormen van dialoog, McCall 2009:93-112). Daaraan voegen wij nog toe: (3) de aspecten van onze definitie van zelf filosoferen: analyseren, toetsen, kritiek maken en reflecteren. Elk van de patronen geeft aan deze aspecten een eigen inkleuring. Een uitgebreide bespreking van Tabel 1 volgt in sectie 4.2. Tabel 1: Panel 1: Overeenkomsten en verschillen patronen van filosoferen Theoretische kenmerken Filosoferen als verbindende waarheidsvinding Filosoferen als toetsende waarheidsvinding Filosoferen als (juridisch) debat en waarheids-bevinding Concepten Eigen gedachten n.a.v. verhaal Elke gedachte n.a.v. tekst, beeld, muziek, etc. Transcendentaal toetsingskader; geen vast referentiepunt in de ervaring: Kant (Kritik der reinen Vernunft)

In 2011 werkten we met deze mensen samen - Mediamatic

In 2011 werkten we met deze mensen samen
Photo provided by Flickr

In: Geoffrey Evans & Nan Dirk de Graaf (Eds.), Political choice matters: explaining the strength of class and religious cleavages in cross-national perspective.

Maarten van Rossem is een bekend historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Hij presenteerde diverse televisieprogramma's en heeft zijn eigen magazine, de...

Op 16-jarige leeftijd begon Renske met schrijven …

Classes of readers: Owners of books in 18th-century ..
Photo provided by Flickr

800 filosofische vaardigheid Toetsen : de leerlingen wisselen kernachtig uit, verdedigen een eigen standpunt en vallen een ander standpunt aan (kritische solidariteit, Strauss 2008:115). filosofische vaardigheid Kritiek maken : de leerlingen koppelen uiteenlopende visies, stellen hun argumentatie steeds scherper, verwerken door de filosofen gegenereerde standpunten in een eigen argumentatie, debatteren en confronteren (debat sturen en argumenten verwerken, Oosthoek 2007:802). filosofische vaardigheid Reflecteren : de jury reflecteert na afloop op gegeven voor- en tegenargumenten (inhoud), op het gebruikte toetsingskader en motiveert haar eigen oordeel, en in tweede instantie op welsprekendheid/humor/non-verbale presentatie (presentatie). Overeenkomsten tussen debat en filosofische werkvorm 1 Standaardisatie: stelling; voorstanders, tegenstanders, jury en publiek; rondes en allerlei vormen (bijvoorbeeld Kort geding, Amerikaans Parlementair Debat, Brits Parlementair Debat, Lagerhuisdebat). 2 Complexiteit: formuleren van eigen (doorslaggevende) argumenten, weerleggen van tegenargumenten, respecteren van emoties en oppassen voor debattrucs en drogredenen. 3 Combinatie van filosofische kennis en vaardigheden (met retorische vaardigheden). 4 Expliciete aandacht voor filosofische kernconcepten met het uitvergroten van een standpunt om de boodschap over te laten komen. 5 Gebruik van de eigen ervaring als levensechte context. 6 Gebruik van elenchus en maieutiek op de manier van weerlegging en tegenargumenten. Verschillen tussen debat en filosofische werkvorm 1 Niet expliciet gebruik van metaconcepten (een speech bijvoorbeeld wel: Change van Obama). 2. Het debat dreigt retorisch te worden en is niet filosofisch onderzoekend en reflecterend. 5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE In de introductie stelden we de vraag wat de relatie is tussen filosofische werkvormen en filosofische methoden. Ons onderzoek heeft zich geconcentreerd op de vragen wat zelf filosoferen in de klas is en welke filosofische werkvormen daarbij gebruikt kunnen worden. Wij hebben drie patronen voorgesteld die deze vergelijking vergemakkelijkt. In tabel 1 leggen we een relatie tussen de drie patronen en de theoretische, de praktische en de didactische elementen van de definitie van filosoferen in de les. In sectie 4 clusteren we de werkvormen in deze patronen. Sectie 4.2 geeft een preciezere beschrijving van enkele werkvormen binnen elk van de drie patronen. Hieronder volgen een aantal voorlopige conclusies: (i) de aanbeveling dat de filosofiedocent gebruik maakt van zowel verbindende, als toetsende, als confronterende vormen van waarheidsvinding in zijn werkvormen, (ii) het bewustmaken van eigen voorkeuren van de filosofiedocent en de aanbeveling ze tijdig te compenseren, (iii) de verantwoordelijkheid nemen om in elk van deze drie patronen voldoende werkvormen ter beschikking te hebben en (iv) expliciteren in en tijdens het leerproces van de leerlingen in welk patroon ze aan het filosoferen zijn.

Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

reported in this article was carried out as part of a doctoral thesis
Photo provided by Flickr
Order now
 • UNMATCHED QUALITY

  As soon as we have completed your work, it will be proofread and given a thorough scan for plagiarism.

 • STRICT PRIVACY

  Our clients' personal information is kept confidential, so rest assured that no one will find out about our cooperation.

 • COMPLETE ORIGINALITY

  We write everything from scratch. You'll be sure to receive a plagiarism-free paper every time you place an order.

 • ON-TIME DELIVERY

  We will complete your paper on time, giving you total peace of mind with every assignment you entrust us with.

 • FREE CORRECTIONS

  Want something changed in your paper? Request as many revisions as you want until you're completely satisfied with the outcome.

 • 24/7 SUPPORT

  We're always here to help you solve any possible issue. Feel free to give us a call or write a message in chat.

Order now

After writing a thesis at ‘L´Ecole des Hautes ..

(ii) teachers should be aware of their preferences for certain approaches, and be able to use all approaches, (ii) teachers should be able to use more than one exercise for each of the three approaches, and (iv) during the learning of students, teachers should be explicit in which approaches students are doing philosophy. KEYWORDS: 789 classroom talk, debate, doing philosophy, philosophical exercise, philosophical inquiry, producing criticism, reflecting, Socratic method, teaching philosophy, truth-finding TREFWOORDEN: debat, filosoferen, filosofieles, filosofie doceren, filosofie onderwijzen, filosofische werkvorm, CoPI-methode, kritiek maken, onderwijsleergesprek, reflecteren, Socratische gesprek, waarheidsonderzoek, waarheidsvinding OPSOMMING Het schoolvak filosofie in het voortgezet onderwijs in Nederland kent als één van zijn kerndoelen leerlingen filosofie te leren door leerlingen te leren zelf te filosoferen. In de filosofielessen worden zodoende filosofische vaardigheden (filosoferen) gekoppeld aan kennisinhoud. Bij filosofie leren gaat het om een aantal inhoudelijke domeinen, zoals wijsgerige antropologie, ethiek, sociale filosofie, kennisleer en wetenschapsfilosofie. Bij filosoferen gaat het om vaardigheden als (i) materiaal selecteren, transformeren, structureren en interpreteren, (ii) analyseren, (iii) toetsen, (iv) kritiek maken, en (v) reflecteren. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan hoe je dat zelf filosoferen nu onderwijst. We doen een voorstel voor een werkdefinitie van zelf filosoferen als filosofische werkvorm in de klas en stellen een analysekader voor (drie patronen van waarheidsonderzoek). We beschrijven 30 filosofische werkvormen die we in de literatuur vonden en gebruiken de werkdefinitie en de drie patronen om deze werkvormen te analyseren. Onze aanbevelingen zijn dat de filosofiedocent: (i) gebruik maakt van zowel verbindende, als toetsende, als confronterende vormen van waarheidsvinding in zijn werkvormen, (ii) zich bewust is van eigen voorkeuren en ze tijdig compenseert, (iii) de verantwoordelijkheid neemt om in elk van de drie patronen voldoende werkvormen ter beschikking te hebben, (iv) in en tijdens het leerproces van de leerlingen expliciteert in welk patroon ze aan het filosoferen zijn. 1. INLEIDING Het filosofieonderwijs in het voortgezet onderwijs in Nederland kent als één van zijn kerndoelen leerlingen filosofie te leren door leerlingen te leren zelf te filosoferen (Karskens et al. 2008). Voor het doceren van filosofie aan adolescenten bestaat er geen standaard handreiking filosofiedidactiek die duidelijk maakt hoe je dat zelf filosoferen nu onderwijst. Zo n handreiking zou in dienen te gaan op vragen als: wat is zelf filosoferen? Is er een norm voor goed of effectief zelf filosoferen? Met wat voor werkvormen leren leerlingen zelf te filosoferen en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen daarvan? Dit artikel beoogt een werkdefinitie van zelf filosoferen als filosofische werkvorm te ontwikkelen en bestaande filosofische werkvormen aan de hand daarvan nader te analyseren.

Cefas van Rossem (Olympus College ..

790 In onze eigen 15-jarige ervaring als docent en vakdidacticus bleken de bestaande werkvormen niet eenvoudig in het onderwijs in te passen. In de praktijk beogen we zowel leerlingen te leren filosoferen, als filosofie te leren. De daarbij gehanteerde werkvormen lijken op het eerste gezicht een grote discrepantie met de filosofische methoden te vertonen. Om deze discrepantie te overwinnen, stellen wij een analysekader voor (drie patronen van waarheidsonderzoek) dat de filosofische werkvormen kan koppelen aan de filosofische traditie en de gebruikelijke filosofische methoden. We clusteren de geïnventariseerde (30) filosofische werkvormen in deze drie patronen, die uitdrukkelijk bedoeld zijn als analysekaders om ons te helpen om beter zicht te krijgen op wat filosoferen in de klas nu betekent. Zij zijn niet bedoeld om een bijdrage te leveren aan de discussie over de waarheidsvraag en de beste methode om die te bereiken, maar maken daar slechts gebruik van. Sectie 2 omschrijft het kader waarbinnen we de drie patronen introduceren en doet een voorstel voor een werkdefinitie van (effectief) filosoferen in de klas. Sectie 3 bespreekt de drie patronen. Sectie 4 bespreekt de 30 filosofische werkvormen die in de literatuur zijn gevonden en gebruikt de werkdefinitie en de drie patronen om deze werkvormen te analyseren. Sectie 5 geeft enkele conclusie- en discussiepunten. 2. KADER: FILOSOFEREN, FILOSOFISCHE WERKVORM EN FILOSOFISCHE METHODEN Ons uitgangspunt is dat het filosofieonderwijs leerlingen filosofie leert door te leren zelf te filosoferen. Filosoferen kent volgens Rondhuis (2005) drie kenmerken: (i) een analytische en redeneerkwaliteit, (ii) een gevoel voor ambiguïteit, vaagheid, onzekerheid en aftasten van grenzen, en (iii) flexibel heen en weer kunnen springen van theorie naar praktijk en omgekeerd binnen een geïnterneerd raamwerk van kennis en ervaring. Karskens et al. (2008) beschrijven als vaardigheden die binnen het filosofieonderwijs dienen te worden aangeleerd: selecteren, structureren en interpreteren, analyseren, beoordelen, betoog opzetten en houden, overdragen aan anderen, vooronderstellingen onderzoeken, en verschillende posities kunnen innemen. In deze benaderingen is filosoferen voor een groot deel hetzelfde als onderzoeken of wetenschappelijk denken. Wij gebruiken voor een eerste werkdefinitie elementen van zowel Rondhuis (2005) als Karskens et al. (2008) en vullen ze verder aan. Bij filosoferen gaat het om (i) materiaal selecteren, transformeren, structureren en interpreteren, (ii) analyseren, (iii) toetsen, (iv) kritiek maken, en (v) reflecteren. Het zogenaamd typisch filosofische is het ondervragen van en reflecteren op de daarbij gebruikte begrippen en (logische) redeneringen, en het problematiseren of betwijfelen van vooronderstellingen of vooroordelen. Merk op dat we filosoferen hier opvatten als een interactieve groepsactiviteit, daarom spreken we van filosoferen in de klas. Filosoferen als vita contemplativa valt buiten ons bestek. Een filosofische werkvorm kan nu beschreven worden als een gestandaardiseerde manier van zelf filosoferen waarin deelnemers gedachten met elkaar uitwisselen over een (filosofisch) probleem. Wanneer er louter in het onderwijsaanbod sprake is van een filosofische werkvorm, hoeft dat nog niet te leiden tot zelf filosoferen bij leerlingen. Maar op het moment dat in een klas daadwerkelijk uitvoering gegeven wordt aan zo n filosofische werkvorm, zouden leerlingen zelf aan het filosoferen moeten kunnen raken. In aansluiting bij Imants en Oolbekkink (2009:49), moeten ook binnen het schoolvak filosofie kennis en vaardigheden gecombineerd worden om bepaalde leeractiviteiten, in casu het zelf filosoferen, te stimuleren. Dat gebeurt in het filosofieonderwijs onder andere door expliciete aandacht te besteden aan filosofische kernconcepten of metaconcepten, ook wel second-order

Order now
 • You submit your order instructions

 • We assign an appropriate expert

 • The expert takes care of your task

 • We send it to you upon completion

Order now
 • 37 684

  Delivered orders

 • 763

  Professional writers

 • 311

  Writers online

 • 4.8/5

  Average quality score

Order now
 • Kim

  "I have always been impressed by the quick turnaround and your thoroughness. Easily the most professional essay writing service on the web."

 • Paul

  "Your assistance and the first class service is much appreciated. My essay reads so well and without your help I'm sure I would have been marked down again on grammar and syntax."

 • Ellen

  "Thanks again for your excellent work with my assignments. No doubts you're true experts at what you do and very approachable."

 • Joyce

  "Very professional, cheap and friendly service. Thanks for writing two important essays for me, I wouldn't have written it myself because of the tight deadline."

 • Albert

  "Thanks for your cautious eye, attention to detail and overall superb service. Thanks to you, now I am confident that I can submit my term paper on time."

 • Mary

  "Thank you for the GREAT work you have done. Just wanted to tell that I'm very happy with my essay and will get back with more assignments soon."

Ready to tackle your homework?

Place an order